Stichting Het Burgerweeshuis Zutphen

Stichting Het Burgerweeshuis Zutphen
Noorderhavenstraat 49
7202 DD Zutphen
e-mailadres:
bwhzutphen@planet.nl

't Burger Weeshuijs, in 1719 getekend door F. Berkhuys

‘t Burger Weeshuijs, in 1719 getekend door F. Berkhuys

De Stichting Het Burgerweeshuis te Zutphen is op 20 januari 1564 opgericht “opdat de wezen godlich, eerlich ende tuchtig regirt, geleert ende onderholden worden”.
Van 1564 tot en met 1945 is door de stichting een weeshuis geëxploiteerd ter verzorging en opvoeding van minderjarige wezen wier ouders ten tijde van het overlijden van de vroegst gestorven ouder ingezetenen van de gemeente Zutphen waren.
Na 1945 is de exploitatie van een weeshuis beëindigd. Het oorspronkelijk doel, het ondersteunen van wezen, bestaat nog steeds. Het werkveld is echter een stuk breder geworden.
De in 2003 ingevoerde wet Werk en Bijstand had directe gevolgen voor de uitvoering van de doelstelling van het Burgerweeshuis. Na invoering van deze wet werden bijdragen van het Burgerweeshuis als structureel gezien en in mindering gebracht op de bijstandsuitkering. Om die reden verstrekt het Burgerweeshuis geen structurele bijdragen meer voor levensonderhoud van kinderen uit onvolledige gezinnen met een bijstandsuitkering. Het positieve effect van de  ondersteuning wordt teniet gedaan door korting op de bijstandsuitkering.
Waar het decennia lang gemakkelijk was een aanvraag toe te kennen, wordt nu bij elke bijdrage de afweging gemaakt of die wel volgens de regels plaatsvindt. Het Burgerweeshuis blijft waar mogelijk  geldelijke bijdragen aan de kosten van verzorging, opvoeding en ondersteuning van wezen en halfwezen en vanaf 2006 ook aan kinderen die wegens omstandigheden wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Voor het doneren aan zowel nationale als internationale instellingen en projecten ten behoeve van wezen en halfwezen of daarmee gelijk te stellen kinderen wordt jaarlijks een budget vastgesteld. Individueel kunnen in bijzondere gevallen éénmalige vergoedingen voor inrichtingskosten, aanschaf van huishoudelijke artikelen, studiemiddelen en dergelijke worden verstrekt. Zie ook bij doelstelling en aanvragen.